Bampton Morris, Oxfordshire, Whit Monday 1979

Photograph © Bill Smith

Bampton Morris, Oxfordshire, Whit Monday 1979
Bampton Morris, Oxfordshire, Whit Monday 1979

Photograph © Bill Smith